OS - Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala közleménye


Az alapvető jogok biztosa a nem pszichiátriai osztályon kezelt betegekkel szemben alkalmazott fizikai korlátozásokról  Hiányoznak a nem pszichiátriai osztályon kezelt betegeknél alkalmazható fizikai korlátozások jogszabályi garanciái, a beteg önrendelkezési jogának tényleges érvényesítését biztosító szabályok – állapította meg Székely László. Az alapjogi biztos egy beteg ellátásával kapcsolatos panaszügy vizsgálata során tárt fel komoly problémákat a korlátozások kórházi dokumentációja kapcsán, ezért az emberi erőforrások miniszterének intézkedését kérte.

A panaszos egy megyei kórház eljárása, az édesapja halálát megelőző
egészségügyi ellátás kapcsán fordult beadványával a biztoshoz. A
halálesetet megelőző kórházi ellátás szakszerűségének vizsgálatát az
Országos Tisztifőorvosi Hivatal már korábban lefolytatta. Az
ombudsman a nem pszichiátriai osztályon kezelt, cselekvőképes
betegekkel szemben alkalmazott fizikai korlátozó intézkedések
végrehajtását érintő alapjogi kérdéseket járta körül. Az ügyben
megkereste a kórház igazgatóját, akinek a válaszából kiderült, hogy
a néhai betegnél több alkalommal alkalmaztak korlátozó intézkedést.
A beteg húzogatta, kitépte magából a kanüljét, ezért az infúzió
adásakor lekötötték a csuklóját, a kezét.
 A biztos a betegeket védő garanciális szabályokról tájékoztatást
kért az Egészségügyi Tudományos Tanács elnökétől.


Az elnök szerint a cselekvőképes beteg önrendelkezési jogának
tiszteletben tartása mellett az egészségügyi szolgáltatónak fontos
kötelezettsége, hogy a beteg testi épségét megóvja, a betegségből
adódó további egészségkárosodást megakadályozza. Ezért ad
lehetőséget az egészségügyi törvény arra, hogy a
szükségesség-arányosság követelményének szem előtt tartásával, a
szakmai szabályok betartásával a beteg személyes szabadsága akár a
saját testi épsége és egészsége védelme érdekében is korlátozható
legyen. A fizikai korlátozás ugyanakkor kiváltható, ha elegendő
szakképzett egészségügyi személyzet áll rendelkezése: amennyiben a
zavart betegnek külön kórtermet és ápolót biztosítanak, az sokszor
szükségtelenné teszi a fizikai vagy egyéb korlátozás alkalmazását.
 Az ombudsman jelentése szerint felmerül a gyanúja annak, hogy ha
alkalmazzák is az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges
szakmai minimumfeltételekről szóló rendeletben foglaltakat, az
egészségügyi szakdolgozók alacsony létszáma miatt a kórház nem tud
megfelelően eleget tenni az érintett betegek jogainak. Az állam
alapjogvédelmi kötelezettsége a biztos szerint egyértelműen kiterjed
az egészségügyi ellátásra szoruló személyek jogainak védelmére és az
ahhoz szükséges feltételek biztosítására. Ebbe beletartozik, hogy a
jogalkotónak garanciális szabályokban világos iránymutatást kell
adnia arról, milyen feltételek mellett lehet korlátozó intézkedést
elrendelni a betegekkel szemben.


A biztos vizsgálata feltárta, hogy a nem pszichiátriai betegek
esetében nincsenek meghatározva a korlátozó intézkedések
elrendelésének feltételei és az alkalmazás jogi részletei.
 A bepanaszolt ügyben a kórház nem teljesítette maradéktalanul a
dokumentációs kötelezettségét. Így utólag eleve nem lehetett
rekonstruálni, vajon biztosítva volt-e, hogy a beteg valóban élni
tudjon önrendelkezési  - ebben az esetben az ellátás megtagadásához
fűződő - jogával. A dokumentáció hiányosságai miatt az sem volt
megállapítható, hogy a kórház eleget tett-e a beteg tájékoztatását
előíró szabálynak. Az ombudsman jelentésében azt állapította meg,
hogy a jogbiztonság követelményét sérti, hogy a szabályozás
hiányában az egészségügyi szolgáltatók jelenleg saját eljárásrendjük
szerint határozzák meg az egészségügyi törvényben foglalt betegjogok
gyakorlását. Az a körülmény pedig, hogy nincsenek ilyen jogszabályi
rendelkezések, alkalmas arra, hogy sértse a korlátozás alá vont
személyek önrendelkezési jogát, előidézze a jogsérelem
bekövetkeztének állandó, közvetlen veszélyét.
 A biztos felkérte az emberi erőforrások miniszterét, hogy fontolja
meg a szabályozási környezet felülvizsgálatát.


Javasolta, hogy a szaktárca szakértők bevonásával tegye meg a kellő
intézkedéseket annak érdekében, hogy megszülessen a nem
pszichiátriai fekvőbeteg osztályon kezelt betegeknél alkalmazható
korlátozó intézkedések szabályait meghatározó rendelet. Az ombudsman
felkérte a kórház igazgatóját, hogy a betegek jogainak védelme
érdekében intézkedjen a belső eljárásrend és a kórház által
alkalmazott korlátozó intézkedések dokumentációjának összhangba
hozataláról.


  Kiadó: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala